Maja Milošević Carić boravila je na terenskom istraživanju u Italiji od 8. do 14. prosinca 2019. tragajući  za izvorima koji bi mogli rasvijetliti „talijanski“ period života Josipa Raffaellija (1767.-1843.), hvarskoga skladatelja, kapelnika i orguljaša. Tom prilikom posjetila je neke od biblioteka i arhiva u Esteu (Basilica e convento di Santa Maria delle Grazie, Duomo di Santa Tecla) i Padovi (Biblioteca del Seminario Vescovile di Padova, Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Santa Giustina) – gradovima u kojima je Raffaelli proveo nekoliko godina krajem 18. stoljeća. Tada je ujedno  pregledala i digitalizirala relevantnu arhivsku građu zahvaljujući pomoći i susretljivosti nadležnog svećenstva i voditelja posjećenih knjižnica i arhiva, p. Lorenza Mocellina (Basilica e convento di Santa Maria delle Grazie, Este), p. Franca Rimana (Duomo di Santa Tecla, Este), dr. Giovanne Bergantino (Biblioteca del Seminario Vescovile, Padova) i p. Giovannija Battiste Francesca Trolesea (Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Santa Giustina, Padova). Istraživački boravak u Italiji zaokružen je susretom s dr. Marinom Toffetti i Gabrielom Taschettijem, kolegama sa Sveučilišta u Padovi –  Dipartimento di Beni Culturali: archeologia, storia dell’arte, del cinema e della musica. S obzirom na to da su njihova trenutna glazbeno-arhivska i muzikološka istraživanja usmjerena na recepciju talijanske glazbe u slavenskim zemljama u razdoblju 17. i 18. stoljeća – pri čemu posebno mjesto zauzima lokalitet dalmatinskog priobalja – razmotrene su različite mogućnosti za daljnju suradnju na relaciji obiju strana Jadrana, primjerice u vidu budućih istraživačkih i kongresnih boravaka i razmjene (digitaliziranih) komplementarnih podataka/glazbeno-arhivskih izvora. M. Milošević Carić upoznala je talijanske kolege pobliže s radom projekta GIDAL te im predstavila novopokrenutu seriju notnih izdanja Musica nova ex antiqua izvori, poklonivši knjižnici njihova odsjeka prva dva sveska (ciklus solo pjesama Ašikovanje A. Novaka te Barcarolu i Sonatu za violinu i klavir u F-duru N. Strmića). Dr. M. Toffetti zauzvrat je timu projekta GIDAL darovala publikaciju od iznimne koristi u daljnjim (komparativnim) istraživanjima, zbornik Studies on the reception of Italian music in central-eastern Europe in the 16th and 17th century (ur. M. Toffetti, Krakow: Musica Iagellonica, 2018.).