Kao završna diseminacija projekta GIDAL, u suizdavaštvu Umjetničke akademije i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu objavljen je Zbornik radova “Između Srednje Europe i Mediterana: glazba, književnost i izvedbene umjetnosti /Between Central Europe and the Mediterranean: Music, Literature and the Performing Arts” (ur. Ivana Tomić Ferić-Antonela Marić). Knjizi je priložen i nosač zvuka:

Priloženi CD / Enclosed CD

Glazbeni izvori Dalmacije  / Musical Sources of Dalmatia

Serija / Series: Musica nova ex antiqua  (Notna i audio izdanja / Sheet Music and Audio CDs)

Praizvedba / First Performance

  1. Nikola Strmić: Sonata za violinu i klavir u F-duru, op. 24 / Sonata for Violin and Piano in F major, op. 24
  2. Allegro maestoso 14:16
  3. Adagio 9:20
  4. Finale – Allegro brillante 6:43

Izvođači: Valter Lovričević, violina & Ante Vetma, klavir / Performers: Valter Lovričević, Violin & Ante Vetma, Piano

Tonski snimatelj / Sound engineer: Tomi Božiković (Queen Media)

Snimljeno na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu, u siječnju 2021. godine / Recorded at the Arts Academy, University of Split, in January 2021.

  1. Ambro Novak: Ašikovanje, ciklus pjesama za sopran i klavir / Courting, Song cycle for Soprano and Piano
  2. Mjesečina / Moonlight 2:10
  3. Na večer / In the Evening 1:46
  4. Zgoda / An Event 2:02
  5. Niz vodu / Down the Water 1:57
  6. Zelen jagluk / Green Handkerchief 2:12

Izvođači: Branka Pleština Stanić, sopran (br. 1-5), Tomi Domančić, klavirska pratnja (br. 1, 4, 5), Petra Filimonović, klavirska pratnja (br.  2, 3) / Performers: Branka Pleština Stanić, Soprano (No. 1-5), Tomi Domančić, Piano Accompaniment (No. 1, 4, 5), Petra Filimonović, Piano Accompaniment (No.  2, 3)

Tonski snimatelj / Sound engineer: Boris Stanić

Snimljeno u Glazbenoj školi Josipa Hatzea, dislocirani odjel Hvar, u studenom 2019. godine / Recorded at the Josip Hatze Music School, dislocated department in Hvar, in November 2019.

Urednice audio izdanja / Editors: Ivana Tomić Ferić – Maja Milošević Carić – Katica Burić Ćenan

Izvršni producent / Executive producer: Ivana Tomić Ferić

Glazbeni producenti / Music producers: Boris Stanić – Mirko Jankov – Tomi Božiković

Likovno oblikovanje / Artwork design: Neven Marin

Izdavači / Publishers: Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu – Muzej hvarske baštine – Glazbena mladež Split / The Arts Academy, University of Split – Hvar Heritage Museum – Musical Youth Split

Za izdavače / For publishers: Edvin Dragičević – Nives Tomasović – Zrinka Silić Podrug

********************************************************

U skladu s naslovom pojedinačne studije u ovoj knjizi artikulirane su u tri cjeline. Prva i najopsežnija objedinjuje skupinu muzikoloških tekstova koji analitički istražuju različite aspekte međukulturalnih interakcija srednjoeuropskih i mediteranskih glazbenih kultura, s posebnim osvrtom na glazbene izvore Dalmacije i na njihovu europsku kontekstualizaciju, a onda i na ostale nizove različitih diskurzivnih prostora (povijesnih, geografskih, društveno-političkih, etničkih, kulturoloških, estetičkih) u vezi s glazbom i glazbenicima te sa «širenjem» glazbene umjetnosti od centra do periferije i vice versa kroz mapiranje umjetničkih i kulturnih utjecaja i odnosa te glazbene migracije i repertoarne transfere. Druga skupina članaka objedinjuje tekstove s područja književnosti, kazališta i filma koji problematiziraju (ne)podudarnosti mediteranstva/sredozemstva i kontinenstva/panonstva, kako u svjetonazoru, tako i na književno-poetičnoj i filozofskoj razini. Trećoj skupini tekstova zajednička je intermedijalnost, unutar koje se razlažu raznoslojni asocijativni i značenjski aspekti odnosa glazbe i drugih umjetnosti u srednjoeuropskom i u mediteranskom kontekstu.

Zbornik je radova trojezičan (hrvatski, engleski i talijanski jezik), sa sažetcima na hrvatskom ili na engleskom jeziku, odnosno na obama navedenim jezicima u slučaju  talijanskih  izvornika. Sastoji se od ukupno 38 članaka (opremljenih svim potrebnim znanstvenim aparatom). Njihovi su autori ugledni muzikolozi, književnici i teoretičari književnosti, romanisti, anglisti, germanisti, teatrolozi, povjesničari umjetnosti i sveučilišni profesori iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Češke, Hrvatske, Irske, Italije, Mađarske, Njemačke, Poljske, Kosova i Srbije. Time se na odgovarajući način postiglo dublje razumijevanje prostorā koji koaguliraju i kondenziraju različita iskustva, slojeve i kulturna (materijalna i duhovna) nasljeđa, koja su zahvaćena složenim procesima svakovrsnih mijena. Te mijene dramatično (pre)oblikuju našu stvarnost i njezinu društvenu filozofiju, ali jednako tako čine duboku egzistencijalnu odrednicu nacionalnog i transnacionalnog kulturnog identiteta.

***********************************************************

In accordance with the title, individual studies in this book are articulated into three sections. The first and most comprehensive combines a group of musicological texts that analyse various aspects of the intercultural interactions related to Central European and Mediterranean music cultures, with special reference to the musical sources of Dalmatia and their European contextualization, and then also different arrays of discursive spaces (historical, geographical, socio-political, ethnic, cultural, aesthetic) related to music and musicians and the «dissemination» of musical art from the centre to the periphery, and vice versa, by mapping artistic and cultural influences and relations, music migrations, and repertoire transmissions. The second group of papers combines texts from the fields of literature, theatre, and film and problematize the (in)compatibility of the Mediterranean and continental/Pannonian worldviews on the literary-poetic and philosophical levels. The common thread running through the third group of papers is intermediality, wherein the multi-layered associative and semantic aspects of the relationship between music and other arts in the Central European and Mediterranean context are elaborated.

The Collection of papers is trilingual (Croatian, English and Italian) with abstracts in Croatian or English, or in both languages in the case of Italian originals. It consists of a total of 38 papers (equipped with all the scholarly apparatus). Their authors are prominent musicologists, writers, and literary theorists, Romanists, Anglicists, Germanists, theatrologists, art historians, and university professors from Austria, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, the Czech Republic, Croatia, Ireland, Italy, Hungary, Germany, Poland, Kosovo, and Serbia. Accordingly, we will have achieved an adequate and deeper understanding of regions that coagulate and condense different experiences, layers and, cultural (material and spiritual) heritage, affected by complex processes and all manner of changes that dramatically (re)shape our reality and its social philosophy, while also creating a deep existential determinant of national and transnational cultural identity.