prof. dr. sc. Ivana Tomić Ferić

Umjetnička akademija, Sveučilište u Splitu

Email: itomicferic@net.hr
Web: www.umas.unist.hr

www.gidal.org

PREDSTAVLJANJE

IVANA TOMIĆ FERIĆ, doktorirala je 2006. na Odsjeku  za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu.  Zaposlena je u zvanju redovite profesorice na Glazbenom odjelu Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu.

ČLANSTVA

a) U UDRUŽENJIMA:

Književni krug Split, Hrvatsko muzikološko društvo, Hrvatsko društvo skladatelja, Društvo prijatelja kulturne baštine, Matica hrvatska (ogranak Split), Forum za slobodu odgoja

Članica Upravnog odbora HMD-a (od 2007-2009), Kazališnog vijeća HNK Split (2008-2010), Vijeća za glazbeno-scensku djelatnost grada Splita (od 2010-2014), članica Upravnog odbora Glazbene mladeži Split (2011-).

b) U UREDNIŠTVIMA ČASOPISA:

Članica uređivačkog odbora: a)  Zbornika radova Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu (2005.-2008.); b) muzikološkog zbornika Arti musices, u izdanju Hrvatskog muzikološkog društva, Odsjeka za povijest hrvatske glazbe i Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu; c) južnohrvatskog etnomuzikološkog godišnjaka Bašćinski glasi, u izdanju Umjetničke akademije Sveučilišta  u Splitu

c) U POVJERENSTVIMA, ODBORIMA I RADNIM SKUPINAMA

Stručna i ocjenjivačka povjerenstva: Festival dalmatinskih klapa Omiš (od 2001.-), Splitsko ljeto (glazbeni program od 2002.); stručna suradnica operno-koncertne direkcije HNK Split (od 2006.); predsjednica Hrvatske glazbene mladeži u Splitu i umjetnička ravnateljica Festivala duhovne glazbe Cro Patria (od 2006.-2011.)  Od 2015. članica  Odbora za kvalitetu Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu, te članica Povjerenstva za izdavačku djelatnost UMAS-a.

NAGRADE

Dobitnica dviju nagrada s područja muzikologije za 2013. godinu – Dragan Plamenac Hrvatskog muzikološkog društva i Josip Andreis Hrvatskog društva skladatelja, te nagrade HAZU za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u RH u području glazbene umjetnosi  za 2014. godinu (za knjigu Julije Bajamonti: Glazbeni rječnik. Transkripcija, prijevod, komentari, HMD, 2013.). Dobitnica je Nagrade za znanost Sveučilišta u Splitu (2016.) za dosadašnji znanstveni doprinos u području humanističkih znanosti.

ZNANSTVENE SURADNJE

Suradnica znanstveno-istraživačkih projekata: a) Glazbena kultura stanovnika južne Hrvatske – voditelj prof. dr. sc. Nikola Buble; financ. Ministarstvo znanosti RH; šifra projekta 215-2440820-1316; b) Sređivanje i obradba glazbenih izvora u Hrvatskoj – voditelj prof. dr. sc. Stanislav Tuksar; financ. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH; šifra projekta 0213001

Urednica struke za izdanje Splitskog leksikona, projekt HLZ-a Miroslav Krleža i Književnog kruga Split (autorica abecedarija za područje glazbene umjetnosti). Suradnica u programima HRT-a (ciklus emisija o skladatelju Ivi Tijardoviću, redatelj Željko Rogošić, 2012; radijske emisije Trećeg programa – Acta Musicologica, ur. Tatjana Čunko i Putovi hrvatske glazbe, ur. Iva Lovrec Štefanović)

BIBLIOGRAFIJA

I. ZNANSTVENE I UREDNIČKE KNJIGE

I.1. Julije Bajamonti (1744.-1800.): Glazbeni rječnik. Transkripcija, prijevod, komentari, Zagreb: HMD, 2013., ISBN 978-953-6090-46-4

I.2. Kantata Josipa Hatzea Resurrexit. Povijesni i glazbeno-teorijski ogledi (u koautorstvu s dr. sc. D. Radicom), Split: Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, 2018., ISBN 978-953-6617-50-0

I.3. Bašćinski glasi, južnohrvatski etnomuzikološki godišnjak, knjiga 12, Split: Umjetnička akademija 2017, str. 260, ISSN 1330-1128 (tisak), ISSN 2584-4059 (online)

I.4. Međunarodni zborski festival/Dani duhovne glazbe Cro Patria, 20 godina (ur. I. Tomić Ferić i K. Širović), Glazbena mladež Split, 2016.

II. ZNANSTVENI RADOVI (izbor)

II.A) U MEĐUNARODNIM, STRANIM ILI S NJIMA IZJEDNAČENIM DOMAĆIM ČASOPISIMA I ZBORNICIMA S MEĐUNARODNO PRIZNATOM RECENZIJOM

II.A.1. Kritičarska i glazbeno-publicistička djelatnost Miljenka Grgića, Bašćinski glasi, Split: Umjetnička akademija, 2015.-2016., 15-77, ISNN 2584-4059

II.A.2. Through the history of music education in Split from the Municipal school of music (1867) to the Music Academy (1997), u: Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 4 (ur. Balić, V. i Radica, D.), zbornik radova s Četvrtog međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga, Split: Umjetnička akademija, 2016, 415-430, ISBN 978-953-6617-37-1

II.A.3. Političke reperkusije austrijske vladavine na glazbeni život Splita (1797.-1918.), u: Zbornik radova s IX. međunarodnog simpozija Muzika u društvu, ur. Fatima Hadžić, Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH/Muzička akademija, 2016, 110-127, ISSN 2303-5714

II.A.4. Suradnja s Julijem Bajamontijem, u: Luka & Antun Sorkočević: diplomati i skladatelji (ur. Pavica Vilać), Dubrovnik: Dubrovački muzeji, 2014, 230-263.

II.A.5. Julije Bajamonti (1744.-1800.) – Između glazbene teorije i prakse, Zagreb-Varaždin: Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin, br. 20, 2011, 1-44., ISSN 0352-9509

II.A.6. Julije Bajamonti i Ruđer Bošković – hrvatski enciklopedisti 18. stoljeća. Prilog upoznavanju Bajamontijevih djela posvećenih dubrovačkom znanstveniku, Metodički ogledi, vol. 18, br. 1, Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2011, 35-66., ISSN 0353-765X

II.A.7. Glazbeni život Splita u 20. stoljeću u svjetlu institucionalno organizirane djelatnosti, Zbornik radova sa znanstvenog skupa Hrvatska glazba u 20. stoljeću, ur. Jelena Hekman, Zagreb: Matica hrvatska, 2010, 101-143., ISBN 978-953-150-872-8

II.A.8. Julije Bajamonti (1744.-1800.): „Musica“. Čitanje s reminiscencijama na teorijski govor o glazbi od razdoblja antike do klasicizma, Muzikologija bez granica, Svečani zbornik za Stanislava Tuksara, ur. Ivano Cavallini i Harry White, Zagreb: HMD, 2010, 153-174., ISBN 978-953-6090-44-0

II.A.9. Između znanosti, ideologije i artizma: triptih o socijalnoj povijesti glazbe 20. stoljeća u Splitu/Between science, ideology and artism: triptych about social history of music of 20th century in Split, Zbornik radova s V.međunarodnog simpozija Muzika u društvu, ur. Ivan Čavlović, Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH/Muzička akademija, 2008, 93-109., ISBN 978-9958-9591-8-9

II.B) U DOMAĆIM ZNANSTVENIM ČASOPISIMA S RECENZIJAMA UGLEDNIH STRUČNJAKA

II.B.1. Glazbeni instrumentarij u teorijskom i praktičnom radu Julija Bajamontija, Kulturna baština, br. 40, Split: Društvo prijatelja kulturne baštine, 2015., 315-334, ISSN 0351-0557

II.B.2. Iz opusa duhovne vokalne glazbe Ljube Stipišića Delmate: Sedam misa, u: Zbornik radova Ljubo Stipišić Delmata – obrisi stvaralštva i identiteta (ur. S. Bagarić, D. Miščin, I. Pehar), Zadar: Zaklada Ljubo Stipišić Delmata, 2015., 131-143, ISBN 978-953-56247-2-1

II.B.3. Glazbenička aktivnost Ante Katunarića u Splitu početkom 20. stoljeća, Kulturna baština, br. 37, Split: Društvo prijatelja kulturne baštine, 2011, 419-444., ISSN 0351-0557

II.B.4. . Glazbeno školstvo u Splitu – od općinske glazbene škole (1867.) do Umjetničke akademije (1997.), Kulturna baština, br. 35, Split: Društvo prijatelja kulturne baštine, 2009, 283-302., ISSN 0351-0557

II.B.5. Kulturološki pristup glazbi – pedagoške implikacije, Zbornik radova sa međunarodnog znanstvenog simpozija Prirodna i kulturna baština, zaštita i održivi razvitak, ur. Drago Marguš, Šibenik: Javna ustanova Nacionalni park Krka, 2007, 343-353., ISBN 978-953-7406-01-6

* Recentne radove vidjeti pod Rezultati projekta GIDAL